HỆ THỐNG VIP & QUYỀN LỢI CỦA VIP

HỆ THỐNG VIP & QUYỀN LỢI CỦA VIP

Các thuyền trưởng thân mến,

BOA xin giới thiệu với các thuyền trưởng về hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP như sau:

CẤP VIP VNĐ MI-COIN QUÀ VIP
1 0 VNĐ 0 Mi-Coin Extol x200
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x2
Đá C.Hóa Thuyền x2
Xu đổi Bạc x1
2 0 VNĐ 0 Mi-Coin Extol x400
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x4
Đá C.Hóa Thuyền x4
Xu đổi Bạc x1
3 0 VNĐ 0 Mi-Coin Extol x600
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x6
Đá C.Hóa Thuyền x6
Xu đổi Bạc x1
4 0 VNĐ 0 Mi-Coin Extol x800
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x8
Đá C.Hóa Thuyền x8
Xu đổi Bạc x1
5 0 VNĐ 0 Mi-Coin Extol x1000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x10
Đá C.Hóa Thuyền x10
Xu đổi Bạc x1
Thẻ Chopper x1
6 10,000 VNĐ 10 Mi-Coin Extol x1500
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x20
Đá C.Hóa Thuyền x20
Xu đổi Bạc x1
7 50,000 VNĐ 50 Mi-Coin Extol x2000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x30
Đá C.Hóa Thuyền x30
Xu đổi Bạc x1
8 100,000 VNĐ 100 Mi-Coin Extol x3000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x50
Đá C.Hóa Thuyền x50
Bản Cải Tạo x30
Danh Hiệu - Phong Mang Tất Lộ x1
9 200,000 VNĐ 200 Mi-Coin Extol x4000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x80
Đá C.Hóa Thuyền x80
Bản Cải Tạo x90
10 500,000 VNĐ 500 Mi-Coin Extol x5000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x120
Siêu Báo Vật 1 Bạch Kim x1
Danh Hiêu - Hợp Sức x1
Bản Cải Tạox 50
11 800,000 VNĐ 800 Mi-Coin Extol x6000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x150
Thẻ Sanji x1
Bản Cải Tạo x60
12 1,500,000 VNĐ 1,500 Mi-Coin Extol x8000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x200
Bản Cải Tạo x70
Thẻ Kalifa x1
Thời Trang ACE x1
13 3,000,000 VNĐ 3,000 Mi-Coin Extol x10000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x250
Bản Cải Tạo x80
Thẻ Luffy x1
Tinh Linh Hải Tặc x500
14 6,000,000 VNĐ 6,000 Mi-Coin Extol x15000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x300
Bản Cải Tạo x100
Thuốc Thuộc Tính Thuyền x1
Danh Hiệu - Bậc Thầy Nghiên Cứu x1
15 10,000,000 VNĐ 10,000 Mi-Coin Extol x20000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x350
Bản Cải Tạo x150
Thẻ Jimbei x1
Tinh Linh Hải Tặc x1000
16 15,000,000 VNĐ 15,000 Mi-Coin Extol x25000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x400
Bản Cải Tạo x200
Thuốc Thuộc Tính - Ngẫu x1
17 20,000,000 VNĐ 20,000 Mi-Coin Extol x30000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x450
Bản Cải Tạo x250
Thẻ ACE x1
Thuốc Thuộc Tính - Bong Bóng x1
18 25,000,000 VNĐ 25,000 Mi-Coin Extol x35000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x500
Bản Cải Tạo x300
Thuốc Thuộc Tính - Thiên Thạch x10
Siêu-Vũ Khí 1 Arcecus x1
19 30,000,000 VNĐ 30,000 Mi-Coin Extol x40000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x600
Bản Cải Tạo x400
Thẻ Mihawk x1
Danh Hiệu - Bậc Thầy Nghiên Cứu x1
20 36,000,0000 VNĐ 36,000 Mi-Coin Extol x50000
Đá C.Hóa Mỹ Nữ x800
Surume x100
Đá Tăng Vua Biển x500
Danh Hiệu - Anh Em Cùng Tiến x1

BOA Kính Bút !!!