CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO ĐÓN NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO ĐÓN NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO ĐÓN NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 như sau:

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020

Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các Thuyền Trưởng tham gia Thức Tỉnh HAKI đều có thể tham gia sự kiện

III. Nội dung sự kiện:

BOA Kính Bút !!!

  •